Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę

23 lipca b.r. rząd przyjął tzw. małą nowelizację dotyczącą Prawa Budowlanego. Ma ona na celu wprowadzenie uproszczeń dla mniejszych inwestycji, w tym domów jednorodzinnych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, iż projekt nowelizacji będzie gotowy pod koniec listopada 2014 roku.
Celem zmian jest ułatwienie procesu budowlanego. Nowelizacja ma spowodować skrócenie czasu trwania procedur oraz poprawę warunków prowadzenia inwestycji.

Niemniej jednak, najistotniejszą zmianą będzie rezygnacja z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki oraz które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Zwolnione od pozwoleń na budowę będą także magazyny.

Pozwolenie na budowę zostanie zastąpione zgłoszeniem wraz z projektem budowlanym. Inwestor zostanie jedynie zobowiązany do informowania na dwa sposoby:

  • Postawienie tablicy informacyjnej (z podstawowymi danymi dotyczącymi inwestycji) przed zgłoszeniem tejże budowy do starostwa,
  • Przedstawienie dowodu doręczenia właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym nieruchomości bezpośrednio graniczącym z przyszłą inwestycją o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
  • Dodatkowo, informację o przyszłej budowie będzie zamieszczać także starosta w BIP. 30 dni od zgłoszenia można wnosić wszelkie sprzeciwy.

    Nowe przepisy będą także dotyczyć: ograniczenia zakresu uzgodnienia projektowego (z dostawcami mediów, zarządcami dróg powiatowych i gminnych), a także zniknie obowiązek terminu zgłaszania robót budowlanych.
    Źródło: Dziennik Polski


    oprogramowanie dla biur nieruchomości Projekt i wykonanie: